Adatvédelmi irányelvek

Kik vagyunk

A weboldalunk címe: https://rifk.hu.

A Rácz Innovációs Felnőttképzési Központ KFT. (a továbbiakban Rácz Innovációs Kft.) rendkívül fontosnak tartja partnerei, felhasználói, megrendelői és minden egyéb érintett adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását.
A Rácz Innovációs Kft az érintettek személyes adatainak kezelése során az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (GDPR) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról valamint a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) az információs önrendelkezési jogról és az információ- szabadságról szóló (továbbiakban: „Infotv.”), törvények szabályozásának megfelelően jár el.

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

Média

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Sütik

Ha hozzászólást írunk a honlapon, a megadott nevet, e-mail és honlap címet sütikben eltároljuk. A tárolás a kényelmi célokat szolgál azért, így a következő hozzászóláskor ezeket a mező adatokat nem kell kitölteni. A sütik lejárati ideje egy év.

Ha ellátogatunk a bejelentkezési oldalra, akkor átmeneti sütiket állítunk be annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

Ha jelszó-visszaállítást kér, akkor az IP-címet a visszaállító e-mail tartalmazza.

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

A Szabályozás célja
Az Adatvédelemi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy egységesen, mindenki által értelmezhetően és áttekinthetően szabályozza, hogy a Rácz Innovációs Kft., az érintettek személyes adatainak kezelése során az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (GDPR) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2011.évi CXII. törvény (Infotv.) az információs önrendelkezési jogról és az információ- szabadságról szóló (továbbiakban: „Infotv.”), törvények szabályozásának megfelelően jár el. Műműködése során megvalósuljon a hatályos magyar jogszabályoknak teljes mértékben megfelelő üzleti eljárás. A Rácz Innovációs Kft. kiemelt jelentőségűnek tartja az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályokban foglaltak betartását, ezért megalkotta a jelen Szabályzatot, amely tájékoztatást nyújt a felhasználók számára az adatkezeléssel kapcsolatos főbb szabályokról:
– a kezelt adatok köréről,
– a kezelt adatok köréről
– a kezelés módjáról,
– a kezelés céljáról,
– a kezelés jogalapjáról
– az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb kérdésekről.

Ennek megfelelően a Rácz Innovációs Kft. a jelen Szabályzatban alakítja ki valamennyi alkalmazottjára, ügynökeire, képviselőire vonatkozó belső üzleti policy-t és adatkezelőnek a Rácz Innovációs Kft-t kell érteni.

II. Fogalom meghatározások
2.1. érintett:
az a személy, aki az adatkezelés alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;
felhasználó: az internetes felületet használó érintett
2.2. személyes adat:
azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
Céges honlapon közzétett kapcsolattartási adatok nem minősülnek személyes adatnak.
2.3. különleges adat:
a) a faji vagy etnikai származásra, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallási vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra,
b) egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok, természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára és a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adatok , valamint
„genetikai adat” : egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;
„biometrikus adat” : egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;
„egészségügyi adat” : egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;
c) bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetőleg a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;
2.4. közérdekű adat:
az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől;

2.5. közérdekből nyilvános adat:
a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;
2.6. hozzájárulás:
az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
2.7. tiltakozás:
az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak
2.8. adatkezelő:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely -önállóan vagy másokkal együtt- az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.9. adatkezelés:
az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

2.10. adattovábbítás:
ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
2.11. nyilvánosságra hozatal:
ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
2.12. adattörlés:
az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

2.13. adatzárolás:
az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

2.14. adatmegsemmisítés:
az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

2.15. adatfeldolgozás:
az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

2.16. adatfeldolgozó:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő nevében személyes adatot kezel;

2.17. személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer):
személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

2.18. adatállomány:
az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége;

2.19. harmadik személy:
olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

2.20. EGT-állam:
az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az

Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

2.21. harmadik ország:
minden olyan állam, amely nem EGT-állam

III. Felhatalmazás adatkezelésre

Adatkezelési célok:
Társaságunk az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:
• tevékenységeink nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybe vevőinek adatait a szerződés előkészítése és teljesítése, valamint jogi kötelezettségeink céljából kezeljük;
• lehetséges ügyfelek számára oktatástevékenység;
• szerződéses partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése a szerződés teljesítése céljából;
• ügyfelek megrendeléseinek teljesítése; kapcsolattartói adatainak kezelése
• álláspályázók adatainak kezelése munkaviszony létrehozása céljából;
• munkavállalók adatainak kezelése jogszabályi kötelezettség, megbízási szerződésből eredő kötelezettség céljából;
• törvényben meghatározott kötelezettség teljesítése céljából
• ágazati jogszabályoknak való megfelelés érdekében
A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbi, a GDPR 6. cikkében meghatározott jogalapok egyike teljesül:
a)
az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
b)
az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
c)
az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
d)
az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
e)
az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
f)
az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.
IV. Az érintett jogai:
Az érintettet adataihoz kapcsolódóan az alábbi jogok illetik meg:
a) hozzáférési jog;
b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
c) törlés (a hozzájáruláson alapuló vagy jogellenes adatkezelés esetén);
d) az adat kezelésének korlátozása;
e) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
g) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
h) tiltakozás a személyes adat használata ellen.
V. Az adatkezelés a weboldalon:
5.1. A Rácz Innovációs Kft. az adatkezelésről a jelen adatkezelési szabályzat ismertetésével tájékoztatja a felhasználót.

5.2. A weboldalon lehetőség van regisztrációra. A regisztráció minden esetben önkéntesen történik, a regisztráció során megadott adatok a Rácz Innovációs Kft. általi kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.
A jelen Szabályzat elfogadásával és az oldalon történő regisztrációval a felhasználó hozzájárul, hogy a Rácz Innovációs Kft. a felhasználó által megadott és közölt adatokat a hatályos jogszabályok és a jelen szabályzatban foglaltak szerint kezelje.

5.3. A regisztráció elsődleges célja az, hogy a felhasználó a weboldalhoz kapcsolódó, a Rácz Innovációs Kft. termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos információhoz (a továbbiakban: weboldalhoz kapcsolódó információ) a nem regisztrált felhasználóknál szélesebb jogosultsági körben férjen hozzá.

5.4. A felhasználó a regisztráció során hozzájárul, hogy a Rácz Innovációs Kft. a felhasználó által megadott elérhetőségeken kapcsolatot létesítsen a felhasználóval az alábbiak szerint:
A Rácz Innovációs Kft. jogosult a felhasználó által megadott elérhetőségeken a felhasználót tájékoztatni a Rácz Innovációs Felnőttképzési Központ szolgáltatásairól és termékeiről.

5.5. A Rácz Innovációs Felnőttképzési Központ jogosult a felhasználók szokásainak, érdeklődési körüknek megismerésére irányuló kutatás céljából a felhasználók adatait megvizsgálni, elemezni, analizálni. A Rácz Innovációs Felnőttképzési Központ kutatásának alapját e körben csak a felhasználó által önkéntesen megadott adatok képezik.

5.6. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Rácz Innovációs Felnőttképzési Központ a mindenkor hatályos törvényi, illetve jogszabályi kötelezettségek teljesítési körében köteles lehet a jogszabályban meghatározott esetekben és a jogszabályban meghatározott adatokat harmadik személyek részére kiadni. A Rácz Innovációs Felnőttképzési Központ fenntartja magának a jogot, hogy a jogszabályokban előírtaknak való megfelelés végett a felhasználó által megadott adatokat – a jogszabály megjelölésével – bármely harmadik személynek kiadja.

5.7. A regisztráció során egyes adatok megadása kötelező, amelyek a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen fontosságúak, ezek nélkül ugyanis a regisztráció nem történhet meg eredményesen. Ezen adatokat a felhasználóval való kapcsolattartás érdekében szükséges megadni. A kötelezően megadandó és az egyéb adatok önkéntes alapon kerülnek megadásra, minden esetben a felhasználó saját belátásán alapuló döntés eredményeképpen. A Rácz Innovációs Felnőttképzési Központ jelen szabályzatban foglalt adatkezelése a felhasználó által megadott összes adatra kiterjed.

5.8. A felhasználó a telefonszám megadásával hozzájárul ahhoz, hogy SMS vagy telefonhívás formájában tájékoztatást kapjon a weboldalhoz kapcsolódó információkról. A Rácz Innovációs Felnőttképzési Központ a felhasználó telefonszámát a jelen szabályzatban foglaltak szerint jogosult felhasználni.

5.9. A 16 éven aluli személyek csak törvényes képviselőjük (szülő, gyám, stb.) útján nyilatkozhatnak a regisztrációról. A személyes adatok megadására történő felhatalmazást tartalmazó írásos dokumentációt a Rácz Innovációs Felnőttképzési Központ Ügyfélszolgálata részére (a Rácz Innovációs Felnőttképzési Központ Cím: 1153 Budapest, Bocskai utca 116., email: oktatas@rifk.hu) kérjük megküldeni. A Rácz Innovációs Felnőttképzési Központ tájékoztatja a felhasználót, hogy a a Rácz Innovációs Felnőttképzési Központ nem köteles minden esetben ellenőrizni a felhasználó életkorát. Amennyiben 16 éven aluli felhasználó regisztrál, úgy a Rácz Innovációs Felnőttképzési Központ nem vállal felelősséget a törvényes képviselő részéről történő írásos hozzájárulás elmaradásért.
5.10. A weboldalon használt cookie-k használatáról rendelkező szabályzat jelen Szabályzat 1.sz. mellékletét képezi.
5.11. Adatmódosítás és a kezelésre vonatkozó visszavonás
A felhasználó a regisztrációt követően bármely időpontban írásban e-mailen (az oktatas@rifk.hu e-mail címre küldött elektronikus levéllel) vagy postai címre (1153 Budapest, Bocskai utca 116.) küldött levélben jogosult a megadott adatait módosítani, megváltoztatni, vagy a regisztrációt visszavonni, és a kezelt adatok megsemmisítését kérni. A Rácz Innovációs Felnőttképzési Központ a részére írásban megküldött módosító / visszavonó nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az általa kezelt adatok módosításáról, megváltoztatásáról, illetve a megsemmisítéséről.

VI. A GDPR hatályba lépését megelőző adatkezelés folytonossága
Amennyiben Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5§ és 6§ alapján jogszerűen kezeltük a személyes adatokat, úgy azok kezelését a GDPR hatályba lépését követően is jogszerűen folytatjuk.
Az adatkezelés vonatkozásában az érintettet megilletik a
IV. pontban meghatározott jogok.
Az érintett, amennyiben az adatait hozzájárulása alapján kezeljük, bármely időpontban írásban e-mailen (az oktatas@rifk.hu e-mail címre küldött elektronikus levéllel) vagy postai címre (1153 Budapest, Bocskai utca 116.) küldött levélben jogosult a megadott adatait módosítani, megváltoztatni, vagy a regisztrációt visszavonni, és a kezelt adatok megsemmisítését kérni. A Rácz Innovációs Felnőttképzési Központ a részére írásban megküldött módosító / visszavonó nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az általa kezelt adatok módosításáról, megváltoztatásáról, illetve a megsemmisítéséről.

VII. Az adatkezelő termékei vásárlásához, szolgáltatásai igénybe vételéhez kapcsolódó adatkezelés

Rácz Innovációs Felnőttképzési Központ jogosult a termékei vásárlóinak, szolgáltatásai igénybe vevőinek, illetve azok kapcsolattartóinak (érintettek) az adatait kezelni az alábbiak szerint:
• kapcsolattartáshoz szükséges adatok (név, telefonszám, e-mail cím) a szerződés teljesítése céljából
• jogszabályban meghatározott adatok jogszabályi kötelezettség teljesítése céljából (pl. felnőttképzés esetén, számlázási adatok, stb)

Az adatkezelés vonatkozásában az érintettet megilletik a IV. pontban meghatározott jogok, kivéve a törlés joga.
Az adatkezelés ideje: ha jogszabály másképp nem rendelkezik, a szerződés megszűnésétől számított 8 év, számlázási adatok vonatkozásában 8 év.
VIII. Az adatkezelő beszállítói, illetve kapcsolattartói adatainak kezelése
A Rácz Innovációs Felnőttképzési Központ jogosult a beszállítóinak, illetve azok kapcsolattartóinak (érintettek) az adatait kezelni a kapcsolattartáshoz szükséges adatok (név, telefonszám, e-mail cím) a szerződés teljesítése céljából
Az adatkezelés vonatkozásában az érintettet megilletik a IV. pontban meghatározott jogok, kivéve a törlés joga
Az adatkezelés ideje: ha jogszabály másképp nem rendelkezik, a szerződés megszűnésétől számított 8 év, számlázási adatok vonatkozásában 8 év.

IX. Az adatkezelő mint munkáltató által az álláspályázók adatainak kezelése:

A Rácz Innovációs Felnőttképzési Központ az állásra jelentkezők személyes adatait kezeli a munkára jelentkezéstől kezdődően.
Kezelt személyes adatok:
A Megbízó csak olyan személyes adatok megismerhetőségére tart igényt, amelyek lényegesek az adott munkakörrel kapcsolatban (pl. végzettség, szakmai gyakorlat,szakmai életút/gyakorlat ideje) a megbízási szerződés létrehozása céljából.
A Megbízó által nem kért, az állásra pályázó által közölt személyes adatok (pl. önéletrajzban) hozzájárulás alapján.
Az adatkezelés vonatkozásában az érintettet megilletik a IV. pontban meghatározott jogok.
A törlés joga a hozzájárulása alapján kezelt adatok vonatkozásában illeti meg az álláspályázót.
Az adatkezelés ideje: megbízási szerződés megkötéséig vagy sikertelen pályázás esetén a képzés idejéig, maximum 1 évig.
X. Az adatkezelő mint munkáltató által a munkavállalók adatainak kezelése:
A Rácz Innovációs Felnőttképzési Központ a Megbízott adatait külön szabályzat alapján kezeli.

XI. Adattovábbítás
Adattovábbítás az EGT-n kívül nem történik.
Adattovábbítás történik az adatkezelő könyvelését végző személyek részére.
XII. Adatok védelme
Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton az adatkezelő címére (Rácz Innovációs Felnőttképzési Központ 1153 Budapest Bocskai utca 116.) küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.
Adatvédelmi incidens:
Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Az adatkezelő biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot, fizikai, informatikai és szervezeti-adminisztratív szempontból. Az eljárásokat az adatkezelő adatbiztonsági szabályzata határozza meg.
Az adatbiztonság sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül az adatkezelő vagy képviselője bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az érintettet is.
Az adatkezelő adatvédelmi ügyekben kereshető munkatársa:
Rácz Judit
juditracz21@gmail.com
+36703160373
Az adatkezelő az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából, az üzletmenet folytonossága céljából.

Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.

A Rácz Innovációs Felnőttképzési Központ minden tőle elvárható technikai és szervezési intézkedést megtesz a felhasználó adatainak védelme érdekében, amely biztosítja, hogy illetéktelen harmadik személyek ne kezeljék jogtalanul a felhasználó adatait.
A Rácz Innovációs Felnőttképzési Központ azonban nem vállal felelősséget az adatbázisának jogszabályellenes feltörése esetére. Amennyiben a felhasználó jelszavat ad meg, úgy a Rácz Innovációs Felnőttképzési Központ nem vállal felelősséget a jelszó titokban tartásáért, ez a felhasználó felelőssége. Amennyiben a felhasználó által megadott adatok harmadik személy részére került továbbításra, úgy Rácz Innovációs Felnőttképzési Központ felhívja ezen harmadik felet a fenti kötelezettségeinek teljesítésére.

XIII. A Rácz Innovációs Felnőttképzési Központ Kft.felelősségének kizárása

Amennyiben a Rácz Innovációs Felnőttképzési Központ tudomást szerez arról, hogy a felhasználó a jelen szabályzatot, valamely harmadik személy jogait, vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a regisztráció során más személy személyes adatait adja meg, nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon (például direkt marketing célokra) használja, vagy egyébként a jelen adatvédelmi szabályzatban foglalt rendelkezéseket megszegte, illetve a regisztráció során bármilyen értelemben vett kárt okozott, a Rácz Innovációs Felnőttképzési Központ megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése valamint az elkövető jogi úton történő felelősségre vonása érdekében.

A Rácz Innovációs Felnőttképzési Központ az ilyen esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából és felelősségre vonása vonatkozásában.

XIV. Kamerafelvételek

Az adatkezelő székhelyén a mozgás megfigyelése elektronikus térfigyelőrendszerrel (továbbiakban: kamerákkal) történik, mely során személyes adatokat tartalmazó adatok kezelése történik.
Kezelt személyes adatok: képfelvételek
A kamerarendszert az adatkezelő működteti.
Érintettek: Valamennyi, az adatkezelő székhelyére belépő személy (felnőttképzésben résztvevő, oktató, szerződéses partnerek, harmadik személyek)

A megfigyelésnek és a képfelvételek rögzítésének a célja az adatkezelő székhelyének területén tartózkodó személyek életének, testi épségének, valamint az adatkezelő székhelyének területén tartózkodó személyek, továbbá az adatkezelő, illetve az adatkezelő székhelyén lévők tulajdonában, vagy használatában álló vagyontárgyak, valamint az üzleti titkok és személyes adatok (a székhelyen található számítógépeken található adatok, papír alapú dokumentumokon található üzleti titkok és személyes adatok) védelme.

Ennek keretében cél a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, e jogsértő cselekmények megelőzése továbbá, hogy – szükség esetén – ezekkel összefüggésben bizonyítékként kerüljenek bírósági vagy más hatósági eljárás keretében felhasználásra.

Az adatkezelő az adatkezelést jogos érdek alapján végzi.
Az adatkezelő az érdekmérlegelést elvégezte, és az alábbiakat állapította meg:
• az érintett jogai: személyiségi jogainak védelme (képmás)
• jogos érdek: az adatkezelés céljánál részletezett személy- és vagyonvédelem
• szükségesség és arányosság, célhoz kötöttség, adattakarékosság figyelembe vételével a kamerák az alábbi helyeken kerülnek kihelyezésre:
• bejárat
• az érintettek tájékoztatása jelen szabályzat bejáratnál történő kihelyezésével

A képfelvételeket az Adatkezelő székhelyén levő központi felvevőegységen 3 munkanapig tároljuk, 3 munkanap elteltével a rendszer felülírja a felvételt.
A képfelvételek megtekintésére és visszanézésére szolgáló monitorok úgy kerülnek elhelyezésre, hogy a képfelvételek sugárzása alatt azokat az adatkezelő személyén kívül más személy ne láthassa.
A megfigyelést és a tárolt képfelvételek visszanézését kizárólag a jogsértő cselekmények kiszűrése, az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezése céljából figyelhetik. A kamerák által sugárzott képekről a központi felvevőegységen kívül más eszközzel felvételt készíteni nem lehet.

A tárolt képfelvételekhez történő hozzáférés csak biztonságos módon, és akként történhet (jelszóval), hogy az adatkezelő személye azonosítható legyen. A tárolt képfelvételek visszanézését és a képfelvételekről készített mentést dokumentálni kell. A jogosultság indokának megszűnése esetén a tárolt képfelvételekhez történő hozzáférést haladéktalanul meg kell szüntetni.

XV. Egyéb

A Rácz Innovációs Felnőttképzési Központ nem jogosult a felhasználó által megadott adatokat nyilvánosságra hozni. Amennyiben a felhasználó önkéntesen hozza nyilvánosságra adatait, úgy ezen nyilvánosságra hozatalra a jelen szabályzat nem terjed ki.

A Rácz Innovációs Felnőttképzési Központ a felhasználó előzetes írásbeli hozzájárulásának hiányában nem jogosult a felhasználó adatit más adatbázisban szereplő adatokkal összekapcsolni, azokkal kiegészíteni.
Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacíme: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu).

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:
Székhely:1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
Elektronikus postacím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu
Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek.
A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.
Budapest, 2021. 03. 01.
1.sz. melléklet

Rácz Innovációs Felnőttképzési Központ KFT. COOKIE SZABÁLYZAT

A Rácz Innovációs Felnőttképzési Központ Kft. rövid adatfájlokat úgynevezett cookie-kat használ honlapjain. A cookie-k olyan text formátumú adatfájlok, melyek a böngészője által, saját merevlemezén tárolódnak. Tartalmuk kiterjed az Ön által látogatott és keresett weboldalakra és hirdetésekre. A cookie-k nem tartalmaznak személyes jellegű adatokat, például: nevet, címet, e-mail címet, stb. A Rácz Innovációs Felnőttképzési Központ Kft. kijelenti, hogy csak olyan cookie-kat használ, amelyek feltétlenül szükségesek az adott szolgáltatás használatához és a Rácz Innovációs Felnőttképzési Központ Kft. a cookie-kal nem tárolja a felhasználó személyes adatait.
A cookie-k ( sütik) célja:
• a webodal használatának kényelmessé tétele
• javítsák a szolgáltatások minőségét
• felismerik a már megadott felhasználónevet és jelszót és segítenek, hogy ne kelljen újra beírni
• mérik, hogy hány ügyfél használja egyes szolgáltatásainkat, ezáltal tudjuk biztosítani a gyors és egyszerű használatot
A Rácz Innovációs Felnőttképzési Központ által használt cookiek-nek több fajtája van, vannak olyan cookiek, amelyek elengedhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez. Vannak olyan cookiek, amelyek információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban (statisztikák), hogy még kényelmesebbé és hasznosabbá váljon az oldal. Néhány cookie csak átmeneti és azonnal eltűnik a böngésző bezárásával, míg léteznek tartós változatok is, melyek huzamosabb ideig számítógépen maradnak.
A Rácz Innovációs Felnőttképzési Központ Kft. weboldalain használt cookie-k:
Elengedhetetlen cookie-k
Ezen a cookie-k ahhoz szükségesek, hogy a felhasználó navigálni tudjon az oldalak/oldalak között, és elérje a csak regisztrált felhasználók számára hozzáférhető tartalmakat.
Funkcionális cookie-k
Ezek a cookiek ahhoz szükségesek, hogy a felhasználó honlap-használati szokásairól információkat gyűjtsünk (pl. mely menüpontokat használja a látogató, elolvassa –e a főoldali híreket, feliratkozik –e hírlevél).
Hírlevél feliratkozások
Honlapunkon lehetősége van a hírlevelünkre történő feliratkozásra is, illetve bármikor kapcsolatba léphet velünk a hírlevél-listáról való leiratkozás kapcsán is.
Google Analytics cookie-k
Az így kapott információkat arra használjuk, hogy javítsuk, optimalizáljuk honlapunk működését, minél inkább felhasználóbaráttá téve azt.
Harmadik fél által működtetett weboldalak
Jelen weboldalon más weboldalak linkjeit vagy ikonjait is megtalálja – pl. Facebook megosztás gomb, YouTube videó linkje –, melyek az adott oldalra irányítanak. Ezek a tőlünk független weboldalak is cookie-kat (sütiket) használnak, amelyekre vonatkozó tájékoztatást az érintett oldalakon találja. A Rácz Innovációs Felnőttképzési Központ Kft. nem ellenőrzi harmadik felek weboldalait, és nem felelős más külső weboldalak tartalmáért, adatkezeléséért.
Amennyiben nem fogadja el cookie szabályzatunkat:
Ön az alábbi választási lehetőségek révén szabályozhatja vagy korlátozhatja, hogy miként használjuk a sütiket és hasonló technológiákat hirdetési és analitikai célokra:
• Bár a legtöbb böngésző és eszköz alapértelmezetten elfogadja a sütiket, a beállítások révén törölheti vagy elutasíthatja a sütiket. A sütik letiltása esetén azonban előfordulhat, hogy webhelyeink bizonyos funkciói nem működnek megfelelően.
• Ha nem szeretné, hogy a Google Analytics felhasználja adatait, telepítse a Google letiltó böngésző bővítményét. Annak szabályozásához, hogy a Google milyen adatokat használhat fel az Ön hirdetésekkel való megcélzásához, nyissa meg a Google hirdetési beállításait.

Hová továbbítjuk az adatokat

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

+3613224625